Kvaliteta zdravstvene zaštite

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

 

Povijest Jedinice za kvalitetu

 

Krajem listopada 2011.godine Klinička bolnica „Merkur“ ispunila je uvjete javnog natječaja  za akreditacijski postupak za bolničke zdravstvene ustanove.

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite ustrojena je početkom 2012.godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite sukladno  Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove NN 31/11.

Osim pripreme za akreditacijski postupak bolnice, Jedinica za kvalitetu djeluje s ciljem zadovoljenja zahtjeva sukladno važećim propisima  na području kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Organizacijska struktura

 

U KB Merkur djeluje Bolničko povjerenstvo za kvalitetu, a predsjednica navedenog Povjerenstva je Pomoćnica sanacijskog upravitelja za kvalitetu izv.prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr.med. Povjerenstvo ima ulogu strateškog  planiranja  i donošenja  odluka o postupcima osiguranja i poboljšanja kvalitete.

 

Jedinica za kvalitetu koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica  te sudjeluje u radu Povjerenstva za kvalitetu, unutarnji nadzor, medicinsku dokumentaciju te drugih povjerenstava i radnih timova prema potrebi.

 

Od  2014. godine nadzor bolničkih infekcija integriran je  u djelatnost Jedinice za kvalitetu prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kliničke bolnice „Merkur“ (2014).

 

Politika i ciljevi kvalitete KB Merkur

 

Kvaliteta zdravstvene zaštite temeljno je načelo rada svih zaposlenika i Uprave Kliničke bolnice Merkur  sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11).

 

Sanacijski upravitelj prim.dr.sc.Dinko Škegro, dr.med. podržava i osigurava izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te odobrava  „Politiku i ciljeve kvalitete Kliničke bolnice Merkur“.

 

Misija:Vrhunski zbrinuti i zadovoljni pacijenti te zadovoljni zaposlenici

 

Vizija:Razvijati izvrsnost kroz trajno poboljšanje kvalitete i osiguranje transparentnog i učinkovitog rada zaposlenika

 

Ciljevi: su trajno poboljšavati kvalitetu usluga i sigurnost pacijenata, kao i cjelokupnog rada svih ustrojstvenih jedinica te osigurati vodeće mjesto u Republici Hrvatskoj na odabranim prioritetnim područjima medicine. 

 

Temeljne vrijednosti:

o   izvrsnost u kliničkoj praksi i pristup orijentiran na pacijenta – pomoć pri zadovoljavanju zdravstvenih potreba kroz holistički pristup i poštivanje prava pacijenata,

o   odgovornost i učinkovitostu raspolaganju ljudskim i materijalnim resursima bolnice,profesionalna  kompetentnost, edukacija i praksa utemeljena na dokazima.

o   integritet – izgradnja povjerenja kroz poštovanje, iskrenost i transparentnost.

o   suradnja– izgradnja profesionalnih  odnosa s ciljem motivacije i timskih postignuća te pozitivnog radnog okruženja.

o   inovativnost– prihvaćanje promjena, razvoj kreativnosti i kontinuirano učenje.

 

Aktivnosti Jedinice za kvalitetu:

-        Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama Kliničke bolnice Merkur

-        Provođenje aktivnosti vezano uz pripremu bolnice za akreditacijski postupak i uspostavu  sustava kvalitete u transplantacijskoj medicini i postupcima medicinski pomognute oplodnje odnosno rad na ispunjavanju standarda  predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima

-        Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete, a  koja je zaposlenicima dostupna na intranetu

-        Utvrđuje plan aktivnosti za poboljšanje kvalitete i provodi  analizu  izvršenja zadanog plana

-        Aktivno sudjeluje u projektima za poboljšanje kvalitete: PaSQ projekt (primjena kirurške kontrolne liste) i pokreće bolničke projekte s ciljem uspostave sigurnosti pacijenata:  „Vizita za sigurnost pacijenata“

-        Izrađuje izvještaje o potrebnim poboljšanjima sustava kvalitete

-        Prati pokazatelje kvalitete, izrađuje izvještaje i analize na području upravljanja kvalitetom

-        Provodi mjerenja iskustva pacijenata i zadovoljstva zaposlenika

-        Sudjeluje u rješavanju  pritužbi pacijenata u suradnji sa Odjelom za opće i pravne poslove, a na temelju kojih se poduzimaju aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada zaposlenika kada je to potrebno

-        Prati i provodi analizu neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima

-        Surađuje sa Odjelom za informatiku i daje prijedloge za razvoj i poboljšanje bolničkog informacijskog sustava, a s ciljem standardizacije i poboljšanja vođenja medicinske dokumentacije

-        Organizira i provodi edukaciju zaposlenika  iz područja upravljanja kvalitetom

-        Sudjeluje u procjeni i upravljanju rizicima za nastanak bolničkih  infekcija

-        Provodi  unutarnje  ocjene  i sudjeluje u vanjskim ocjenama kvalitete

-        Surađuje sa Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

 

.

Djelatnici Jedinice za kvalitetu:

1.    Smiljana Kolundžić, dipl.med.techn.,

voditelj Jedinice za kvalitetu

Tel. 01/2253-270

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

2.    Đurđa Belec, bacc.med.techn.,

med. sestra za kontrolu bolničkih infekcija

Tel.01/2353-867

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

   PROPISI      POVJERENSTVA

 

 
  • Povjerenstvo za kvalitetu
  • Povjerenstvo za unutarnji nadzor
  • Povjerenstvo za medicinsku dokumentaciju
  • Povjerenstvo za pregled korištenja usluga
  • Povjerenstvo za spriječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstevnom skrbi
  • Etičko povjerenstvo
  • Povjerenstvo za lijekove
  • Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje
   SMJERNICE      INFORMATIVNI LETCI-KONTROLA INFEKCIJA